Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Reference

Mohu potvrdit, že Společnost pro Management a Leadership nám efektivně pomáhá v profesionálním rozvoji našeho interního týmu i našich obchodních partnerů a to v několika zemích v rámci CEE regionu. S výsledky naší spolupráce jsme velmi spokojeni a předpokládáme další pokračování vzdělávacích projektů s touto společností.

René Zahradník
Commercial Director, Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o.

Trénink velmi pomohl mým lidem na cestě k tomu, aby se stali opravdovými profesionály.

Velmi oceňuji přístup, obsah a metodologii, která umožnila rychlé osvojení dovedností a znalostí. Mnoho trenérů je schopno odškolit nějaké téma na dobré úrovni, ale…

tým SPML nejsou jen běžní lektoři  – jsou to profesionálové. Získali si můj respekt a rád bych s touto společností navázal bližší spolupráci.

Ionel Barbu
General Manager, Ada Computer Bucharest

Školení i celkový přístup je na vysoké profesionální úrovni.

Tým je energický, příjemný a pozitivní, má chuť své bohaté zkušenosti z praxe předávat dále.

Na dosavadní spolupráci oceňuji především fakt, že při přípravě jednotlivých kroků je vždy kladen důraz na komplexní přístup a dlouhodobý efekt. Těším se na další spolupráci a pevně věřím, že přispěje k dalšímu růstu naší společnosti.

Martina Jelínková
HR manažerka, Veracomp s.r.o.

Spolupracujeme od roku 2011 na vytváření kompetenčních modelů (postojů, znalostí a dovedností) pro obchodní i manažerské týmy a následně na procesu zvyšování kompetenční úrovně našich zaměstnanců prostřednictvím systematických tréninků a interních školení založených na těchto modelech.

S prací v této oblasti jsem velmi spokojen a rozhodně počítám s další spoluprácí v budoucnu.

Mgr. Jan Toms
Personální ředitel, Teta drogerie (PK Solvent)

Pro naše akce si vybíráme partnery podle velmi přísných kriterií, nejen s ohledem na zkušenosti odbornost, ale také schopnost předávat informace profesionálním způsobem.

Pan Kotek zcela splňuje naše požadavky a mohu ho jménem Britské obchodní komory doporučit jako profesionála, který se velmi dobře orientuje v oblastech klíčových pro naše klienty….

Petra Janíčková
Deputy Director, Britská obchodní komora

Lektory hodnotím jako profesionály s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti obchodu, marketingu a managementu, s maximálně odpovědným přístupem k plnění závazků.

Zejména účast v našich zahraničních projektech je velmi dobře hodnocena, protože jsou schopni komunikovat v cizích jazycích, nepotřebují žádnou dodatečnou jazykovou nebo organizační podporu. Umí vystihnout rozdílné prvky kulturního a sociálního charakteru v multi-národních projektech.

Během dlouholeté spolupráce jsem já osobně i naši klienti byla velmi spokojena jak s prací pana Kotka, tak členů jeho týmu.

RNDr. Helena Křepelková, CSc.
ředitelka, Associated Consultants s.r.o.

Trénink zcela změnil můj pohled na obor, ve kterém pracuji, stejně jako na mou práci.

Průběh mě velmi překvapil – projev lektora velmi připomínal TED Talks: byl dostatečně zábavný, aby udržel pozornost, a současně plný důležitých informací, předáváných s nadšením a srozumitelným způsobem.

Je evidentní, že Pavel Kotek má svou práci velmi rád a navíc má nepopiratelný talent učit.

Alexandru Dinca
Pre-Sales Manager, Ada Computer Bucharest

Na základě osobních zkušeností mohu potvrdit, že tým školitelů ze Společnosti pro Management a Leadership naší společnosti pomáhá v profesionálním rozvoji našich zaměstnanců na obchodním úseku a na úseku nákupu.

S prací týmu SPML jsme velmi spokojeni a předpokládáme další spolupráci i v následujícím období.

Mgr. Luděk Kopa
personální ředitel, DAKO-CZ a.s.

Vel­mi si vá­žím mož­nos­ti účast­nit se to­ho­to uni­kát­ní­ho ma­na­žer­ské­ho pro­gra­mu.

Po­mohl mi uvě­do­mit si, jak efek­tiv­ně ří­dit mojí fir­mu a co mu­sím změ­nit, abychom byli jako fir­ma úspěš­něj­ší. Oce­ňu­ji přá­tel­skou a tvůr­čí at­mo­sfé­ru, ppro­stor pro di­a­log a sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obo­ry. To vše je pod­po­ro­vá­no vel­mi pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem lek­to­rů s bo­ha­tý­mi zna­lost­mi a zku­še­nost­mi.

Oče­ká­val jsem pro­po­je­ní te­o­rie s pra­xí a jas­nou před­sta­vou, jak vše vy­u­žít při ří­ze­ní své fir­my – a to je přes­ně to, co jsem zís­kal.

Ing. Martin Kratochvíl, MBA
Sniford s.r.o.

Celkově hodnotím koučink velmi pozitivně.

Jednoznačně mi pomohl ujasnit si mé cíle v práci s týmem, a to jak vztahové, tak samozřejmě obchodní a umožnil mi tak posun ze současné situace.. Nejlépe mi vyhovoval individuální přístup a možnost ihned aktivně vše řešit a použít v praxi.

V porovnání s normálním školením je tato metoda nesrovnatelně „vydatnější“ a účinnější.

Zuzana Tylčerová
Head of Special Projects&International Acquisition, , Vydavatelství Economia a.s.

Oce­ňu­ji pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a na­sa­ze­ní lek­to­rů.

Osob­ně mohu po­tvr­dit kva­lit­ní vý­u­ku a re­a­li­zo­va­ná (a hlav­ně) za­jí­ma­vá ško­le­ní, sa­mo­stu­di­um beru jako plus. Zku­še­nost týmu je zřej­má a líbí se mi, s ja­kou ocho­tou jsou nám pře­dá­vá­ny bo­ha­té zku­še­nos­ti z pra­xe.

Tě­ším se na dal­ší spo­lu­prá­ci.

Ing. Jiří Pilař, MBA
Finanční úřad pro Pardubický kraj

Lektoři Společnosti pro Management a Leadership jsou profesionálové v každém ohledu.

Jejich školení se liší ode všech ostatních, která jsem zatím absolovoval. Pan Kotek svým přístupem, energií, lektorskými znalostmi podloženými zkušenostmi z obchodu dokáže zaujmout a nadchnout své posluchače a také předat své know-how velmi atraktivním způsobem.

Společnost pana Kotka vřele doporučuji a je mi ctí s ní spolupracovat…

Libor Tschernhaus
General Manager, Ultima Thule
Uvědomila jsem si spoustu věcí , co zlepšit, zároveň jsem se ujistila, co dělám správně, nebo že jdu alespoň správnou cestou.
Lektor ve mě vyvolal pocit, sebedůvěry i zdravého „pracovního“ sebevědomí.Připadám si že jsem na správné pracovní pozici a pociťuji touhu se stále zlepšovat a trénovat. Za to vám opět děkuji.Co se týče způsobu školení, bylo podle mého názoru bezkonkurenční a jsem přesvědčena, že účast na manažerské akademii měla opravdu smysl.“
Karmela Gonzales
Production Manager, Akwell

Pří­le­ži­tost ab­sol­vo­vat vzdě­lá­va­cí ma­na­žer­ský pro­gram pod ve­de­ním od­bor­ní­ků, nejen s te­o­re­tic­ký­mi, ale pře­de­vším prak­tic­ký­mi zku­še­nost­mi mě obo­ha­ti­la v mno­ha smě­rech.

Měla jsem mož­nost stu­do­vat a učit se od lidí, kte­ří pro­ká­za­li, že jsou ve svém obo­ru pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ale že to jsou také úžas­ní lidé, kte­ří, když po­tře­bu­je­te je­jich po­moc, je­jich radu či kon­zul­ta­ci, jsou vám k dis­po­zi­ci.

Pří­pra­va lek­to­rů, je­jich vy­so­ké na­sa­ze­ní, pod­kla­dy ke stu­diu, pro­stře­dí, kde se vzdě­lá­va­lo a pře­de­vším, to že jsem bo­hat­ší o in­for­ma­ce a zku­še­nos­ti, to­lik po­třeb­né pro ří­ze­ní fir­my, kte­ré jsem za­tím tak­to uce­le­ně ni­kde ne­zís­ka­la, byly dů­vo­dem, proč jsem ni­kdy ne­li­to­va­la, že jsem se k to­mu­to stu­diu při­hlá­si­la.

PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA
ředitelka , Domov u Fontány

Pres­tiž­ní manažerský program mne za­u­ja­l pře­de­vším svým pro­gra­mem, dob­rý­mi re­fe­ren­ce­mi, dél­kou stu­dia a fi­nan­ce­mi, ale pře­de­vším kla­de­ním dů­ra­zu na prak­tic­kou strán­ku.Na vá­hách mého roz­ho­do­va­cí­ho pro­ce­su vel­mi vý­znam­ně roz­hod­lo také pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní ve­de­ní spo­leč­nos­ti při mém prv­ním kon­tak­tu.

V mém ži­vo­tě se ří­dím fi­lo­so­fií „ZMĚNA je MOŽNOST“ a „VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN PO­KUD SE OB­KLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A PO­ZI­TIVNÍMI LID­MI“.

Tak­že, co pro mě účast v tomto programu znamenala?
– vý­zvu po­kra­čo­vat ve vzdě­lá­va­cím pro­ce­su pod ve­de­ním pro­fe­si­o­ná­lů
– se­zná­mit se s no­vin­ka­mi a tren­dy ve vy­ty­po­va­ných obo­rech
– zdo­ko­na­lit si své do­ved­nos­ti ve stra­te­gii ve­de­ní lidí
– pro­hlou­bit zna­los­ti z ob­las­ti eti­ky, fi­rem­ní kul­tu­ry, psy­cho­lo­gie, mar­ke­tingu, mé­dií a prá­va
– zku­sit si oka­mži­té kon­struk­tiv­ní ře­še­ní pří­pa­do­vých stu­dií
– im­plan­to­vat se do ko­lek­ti­vu tvo­ři­vých lidí – účast­ní­ků kur­zu, na­la­dě­ných na stej­nou frek­ven­ci a na­sát at­mo­sfé­ru a du­cha tvo­ři­vos­ti
– udě­lat něco pro svo­ji du­šev­ní hy­gi­e­nu, kon­di­ci i rov­no­váhu.

Jsem rád, že mohu po­tvr­dit, že mé roz­hod­nu­tí bylo správ­né.
Lek­tor­ský tým je po­zi­tiv­ní, tvůr­čí a veš­ke­ré před­náš­ky i worksho­py jsou smys­lu­pl­né.
A tak jsem si to přes­ně před­sta­vo­val.

Ing. Oldřich Bubák, MBA
manažer, spisovatel, fotograf, cestovatel a první Čech, který pěšky došel na Severní i Jižní pól

Společnost pana Kotka nastartovala náš (GSA) business v ČR.

Je velmi příjemné spolupracovat s někým, kdo plně rozumí Vašim potřebám a na koho se můžete spolehnout i v nestandardních situacích…

Magdalena Jančoková
Managing Director, Welz International Spedition
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL