Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

KONZULTACE

Na prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ní­me vaše vý­cho­dis­ka, po­tře­by a cíle.

Poradenství v oblasti zavádění nových výrobků a služeb na trh v ČR i zahraničí

Po­skyt­ne­me Vám kom­plet­ní mar­ke­tingo­vou i ob­chod­ní pod­po­ru
na­jde­me správ­né lidi na ma­na­žer­ské i jiné po­zi­ce
do­hod­ne­me spo­lu­prá­ci s dis­tri­bu­to­ry a ob­chod­ní­mi part­ne­ry
za­lo­ží­me spo­leč­nost
po­skyt­ne­me osob­ní po­ra­den­ství atd.
Po­má­ha­me za­hra­nič­ním spo­leč­nos­tem při vstu­pu na trhy v EU a za­jis­tí­me kom­plet­ní ser­vis – od prů­zku­mu trhu a nasta­ve­ní mar­ke­tingo­vé a ob­chod­ní stra­te­gie po za­lo­že­ní spo­leč­nos­ti a na­le­ze­ní vhod­ných pra­cov­ní­ků, za­jiš­tě­ní distribuč­ních ka­ná­lů apod.

Koučování v oblasti obchodu, marketingu, strategie, managementu

Na prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ní­me vaše vý­cho­dis­ka, po­tře­by a cíle. Ná­sled­ně Vás při dal­ších se­tká­ních bude kouč do­pro­vá­zet při pl­ně­ní do­hod­nu­tých úko­lů smě­řu­jí­cích k Vámi zvo­le­né­mu cíli a pro­střed­nic­tvím spe­ci­fic­kých me­tod in­spi­ro­vat k vyš­ším vý­ko­nům, na­lé­zá­ní ori­gi­nál­ních ře­še­ní, při re­spek­to­vá­ní Vaší in­di­vi­du­a­li­ty a ta­len­tu.
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha