Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

KONZULTACE

Na prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ní­me vaše vý­cho­dis­ka, po­tře­by a cíle.

Poradenství v oblasti zavádění nových výrobků a služeb na trh v ČR i zahraničí

Po­skyt­ne­me Vám kom­plet­ní mar­ke­tingo­vou i ob­chod­ní pod­po­ru
na­jde­me správ­né lidi na ma­na­žer­ské i jiné po­zi­ce
do­hod­ne­me spo­lu­prá­ci s dis­tri­bu­to­ry a ob­chod­ní­mi part­ne­ry
za­lo­ží­me spo­leč­nost
po­skyt­ne­me osob­ní po­ra­den­ství atd.
Po­má­ha­me za­hra­nič­ním spo­leč­nos­tem při vstu­pu na trhy v EU a za­jis­tí­me kom­plet­ní ser­vis – od prů­zku­mu trhu a nasta­ve­ní mar­ke­tingo­vé a ob­chod­ní stra­te­gie po za­lo­že­ní spo­leč­nos­ti a na­le­ze­ní vhod­ných pra­cov­ní­ků, za­jiš­tě­ní distribuč­ních ka­ná­lů apod.

Koučování v oblasti obchodu, marketingu, strategie, managementu

Na prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ní­me vaše vý­cho­dis­ka, po­tře­by a cíle. Ná­sled­ně Vás při dal­ších se­tká­ních bude kouč do­pro­vá­zet při pl­ně­ní do­hod­nu­tých úko­lů smě­řu­jí­cích k Vámi zvo­le­né­mu cíli a pro­střed­nic­tvím spe­ci­fic­kých me­tod in­spi­ro­vat k vyš­ším vý­ko­nům, na­lé­zá­ní ori­gi­nál­ních ře­še­ní, při re­spek­to­vá­ní Vaší in­di­vi­du­a­li­ty a ta­len­tu.
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL