APLIKAČNÍ INTERAKTIVNÍ TRÉNINKY

APLIKAČNÍ TRÉNINKY NA MÍRU

 • Neškolíme, posouváme vpřed. Jsme praktici.
 • Profesionální tréneři s nejméně 10-ti letou praxí ve svém oboru.
 • 70% nácvik reálných situací, 20% řízená diskuse,10% teorie k uchopení tématu.
 • Možnost tréninků v cizích jazycích.
 • Zkušenosti z mnoha zemí v EU i Asie.

Tré­nin­ko­vé pro­gra­my vy­chá­ze­jí z  praktických zkušeností profesionálů,  s nejméně desetiletou praxí ve svých oborech. Vytvoření bezpečného prostředí umožňuje sdílení zkušeností a získání zpětné vazby od účastníků i trenérů/facilitátorů  Dů­raz je kla­den na prak­tic­ké zvlád­nu­tí pro­ble­ma­ti­ky na zá­kla­dě vlast­ní zku­še­nos­ti a s ohle­dem na in­di­vi­du­a­li­tu účast­ní­ků (opro­ti pros­té­mu te­o­re­ti­zo­vá­ní o „ide­ál­ním sta­vu“ a sdí­le­ní „uni­ver­zál­ních pravd“).

Me­to­di­ka vý­cvi­ko­vé­ho pro­gra­mu vy­chá­zí z prin­ci­pů „uče­ní se akcí“ obo­ha­ce­ných o prv­ky z psy­cho­lo­gie osob­nos­ti . Ten­to pří­stup vy­ža­du­je osob­ní an­ga­žo­va­nost kaž­dé­ho z účast­ní­ků tré­nin­ko­vé­ho pro­gra­mu, kte­rá je sys­te­ma­tic­ky pod­po­ro­vá­na lek­to­ry. Pro do­sa­že­ní max. efek­ti­vi­ty do­po­ru­ču­je­me max. 15 účast­ní­ků v jed­né vý­cvi­ko­vé sku­pi­ně.

Dů­raz není kla­den pou­ze na pro­blém sa­mot­ný, ale na změ­nu myš­le­ní a po­sto­jů, kte­rý člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny k pro­blé­mu či si­tu­a­ci za­u­jí­má. K po­cho­pe­ní a ucho­vá­ní no­vých po­znat­ků do­chá­zí při vy­ko­ná­vá­ní tré­no­va­né čin­nos­ti a člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny se učí nést od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce.

Cí­lem pro­gra­mů je při­ro­ze­ně se­be­vě­do­mý, kom­pe­tent­ní profesionál, hrdý na svo­ji prá­ci, se schop­nost­mi jas­ně de­fi­no­vat a do­sa­ho­vat své i tý­mo­vé cíle a při­jmout od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce. Stej­ně tak by se měl ab­sol­vent na­šich vý­cvi­ků pro­sa­dit se v sil­ně kon­ku­renč­ním pro­stře­dí.

Ob­sah vy­chá­zí jed­nak z dlou­ho­do­bých osob­ních zku­še­nos­tí lek­to­rů a sa­mo­zřej­mě z in­di­vi­du­ál­ních po­ža­dav­ků jed­not­li­vých čle­nů vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Kom­bi­na­ce so­fis­ti­ko­va­ných tré­nin­ko­vých me­tod v jed­not­li­vých vzdě­lá­va­cích mo­du­lech umož­ňu­je ade­kvát­ně­ji re­a­go­vat na spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky tré­nin­ko­vé sku­pi­ny i jed­not­liv­ců, kte­ré jsou de­fi­no­vá­ny za­stá­va­nou pra­cov­ní po­zi­cí a zce­la in­di­vi­du­ál­ní­mi po­tře­ba­mi jed­not­liv­ců se vzdě­lá­vat a roz­ví­jet. Při prá­ci se sku­pi­no­vou dy­na­mi­kou vy­u­ží­vá­me prv­ků z psy­cho­lo­gie a psy­cho­te­ra­pie pro vy­tvo­ře­ní sub­jek­tiv­ní­ho po­ci­tu po­ho­dy a bez­pe­čí kaž­dé­ho čle­na vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Te­ma­tic­ké blo­ky jsou řa­ze­ny od re­la­tiv­ně jed­no­duš­ších k ná­roč­něj­ším. Ne­di­rek­tiv­ně ve­de­ná vý­cvi­ko­vá sku­pi­na ak­tiv­ně pře­bí­rá spo­lu­zod­po­věd­nost za prů­běh a vý­sle­dek vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu.

Me­to­di­ka, lek­to­ři a zá­klad­ní ob­sah vý­cvi­ků je akre­di­to­ván u pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce IADL (Fully Accre­di­ted), některé kurzy u MŠMT. Manažerské vzdělávání probíhá pod záštitou Britské obchodní komory. 

Velmi rádi Vám připravíme tréninkový program na míru, abystre co nejrychleji dosáhli požadovaných cílů. 

Věnujeme se zejména následujícím oblastem:

OBCHOD

 • Tvorba obchodní strategie a business plánu
 • Komunikační kompetence v obchodním prostředí
 • Strategický prodej
 • Vyjednávání o cenách a smluvních podmínkách
 • Jednání s problematickými klienty
 • Rozvoj osobnosti pro obchodníky
 • Řízení vztahů se zákazníky
 • Řízení partnerských vztahů
 • Strategický nákup
 • Obchod v multikulturním prostředí
 • Příprava a provedení špičkové obchodní prezentace
 • Prezentační dovednosti a veřejný projev pro obchodníky
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Stres v obchodním prostředí atd.

 

MANAGEMENT:

 • Osobnostní předpoklady pro manažerskou práci.
 • Klíčové manažerské kompetence na základě nejnovějších zkušeností v oboru
 • Motivace podřízených
 • Delegování, aneb delegování není přehození úkolu na jiné
 • Projektové řízení jednoduše a prakticky
 • Výkonové manažerské koučování, od základu až po pokročilejší techniky
 • Řízení změn s ohledem na firemní kulturu a strategické cíle
 • Prevence proti syndromu vyhoření a emocionální odolnost
 • Stres v manažerských pozicích a techniky zvládání

MARKETING

 • Moderní marketingové postupy 
 • Vytváření a práce s vizí společnosti
 • Vytváření a aplikace marketingové strategie
 • Tvorba reklamní kampaně a různé druhy moderních kampaní
 • Monitoring trhu
 • Analýza konkurence
 • Marketingový mix atd.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

 • Vedení výběrových řízení
 • Assesment centra
 • Měření výkonu zaměstnanců.
 • Vedení hodnotících pohovorů
 • Typologie osobnosti
 • Firemní kultura
 • Nástrahy a benefity multikulturního prostředí.

ROZVOJ OSOBNOSTI:

 • Sebepoznání jako základ pro další rozvoj
 • Efektivní komunikace v problematických situacích
 • Budování sebedůvěry
 • Veřejný projev
 • Osobní marketing
 • Příprava na přijímací pohovor
 • Jak překonat potíže při komunikaci na pracovišti.
 • Stres atd.