APLIKAČNÍ INTERAKTIVNÍ TRÉNINKY

APLIKAČNÍ INTERAKTIVNÍ TRÉNINKY

Tré­nin­ko­vé pro­gra­my vy­chá­ze­jí z pro­po­je­ní praktických zkušeností profesionálních trenérů s nejméně patnáctiletou praxí ve svých oborech, a pe­da­go­gic­kých me­tod sti­mu­lu­jí­cích in­di­vi­du­ál­ní roz­voj účast­ní­ků vý­cvi­ku, ve­dou­cí k pl­ně­ní pra­cov­ních cílů i k lep­ší­mu zvlá­dá­ní běž­ných ži­vot­ních si­tu­a­cí. Dů­raz je kla­den na prak­tic­ké zvlád­nu­tí pro­ble­ma­ti­ky na zá­kla­dě vlast­ní zku­še­nos­ti a s ohle­dem na in­di­vi­du­a­li­tu účast­ní­ků (opro­ti pros­té­mu te­o­re­ti­zo­vá­ní o „ide­ál­ním sta­vu“ a sdí­le­ní „uni­ver­zál­ních pravd“).

Vě­ří­me, že hlav­ním ná­stro­jem, kte­rý pro­fe­si­o­nál­ní ma­na­žer či ob­chod­ník má, je jeho kul­ti­vo­va­ná osob­nost, se kte­rou umí efek­tiv­ně pra­co­vat, do­pl­ně­ná po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a do­ved­nost­mi. Pou­hé me­cha­nic­ké vy­u­ží­vá­ní „tech­nik“ se uka­zu­je jako vel­mi ne­e­fek­tiv­ní a pro zá­kaz­ní­ky je v dneš­ní době sig­ná­lem ne­pro­fe­si­o­na­li­ty ob­chod­ní­ka.

Vý­cvi­ky nejsou za­mě­ře­ny na stro­hé vy­jme­no­vá­ní a cvi­če­ní tech­nik. Cí­lem pro­gra­mu je při­ro­ze­ně se­be­vě­do­mý, kom­pe­tent­ní profesionál, hrdý na svo­ji prá­ci, se schop­nost­mi jas­ně de­fi­no­vat a do­sa­ho­vat své i tý­mo­vé cíle a při­jmout od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce. Stej­ně tak by se měl ab­sol­vent na­šich vý­cvi­ků pro­sa­dit se v sil­ně kon­ku­renč­ním pro­stře­dí.

Ob­sah vy­chá­zí jed­nak z dlou­ho­do­bých osob­ních zku­še­nos­tí lek­to­rů a sa­mo­zřej­mě z in­di­vi­du­ál­ních po­ža­dav­ků jed­not­li­vých čle­nů vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Kom­bi­na­ce so­fis­ti­ko­va­ných tré­nin­ko­vých me­tod v jed­not­li­vých vzdě­lá­va­cích mo­du­lech umož­ňu­je ade­kvát­ně­ji re­a­go­vat na spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky tré­nin­ko­vé sku­pi­ny i jed­not­liv­ců, kte­ré jsou de­fi­no­vá­ny za­stá­va­nou pra­cov­ní po­zi­cí a zce­la in­di­vi­du­ál­ní­mi po­tře­ba­mi jed­not­liv­ců se vzdě­lá­vat a roz­ví­jet. Při prá­ci se sku­pi­no­vou dy­na­mi­kou vy­u­ží­vá­me prv­ků z psy­cho­lo­gie a psy­cho­te­ra­pie pro vy­tvo­ře­ní sub­jek­tiv­ní­ho po­ci­tu po­ho­dy a bez­pe­čí kaž­dé­ho čle­na vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Te­ma­tic­ké blo­ky jsou řa­ze­ny od re­la­tiv­ně jed­no­duš­ších k ná­roč­něj­ším. Ne­di­rek­tiv­ně ve­de­ná vý­cvi­ko­vá sku­pi­na ak­tiv­ně pře­bí­rá spo­lu­zod­po­věd­nost za prů­běh a vý­sle­dek vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu.

Me­to­di­ka vý­cvi­ko­vé­ho pro­gra­mu vy­chá­zí z prin­ci­pů „uče­ní se akcí“ obo­ha­ce­ných o prv­ky z psy­cho­lo­gie osob­nos­ti a ob­cho­du. Ten­to pří­stup vy­ža­du­je osob­ní an­ga­žo­va­nost kaž­dé­ho z účast­ní­ků tré­nin­ko­vé­ho pro­gra­mu, kte­rá je sys­te­ma­tic­ky pod­po­ro­vá­na lek­to­ry. Pro do­sa­že­ní max. efek­ti­vi­ty do­po­ru­ču­je­me max. 15 účast­ní­ků v jed­né vý­cvi­ko­vé sku­pi­ně.

Dů­raz není kla­den pou­ze na pro­blém sa­mot­ný, ale na změ­nu myš­le­ní a po­sto­jů, kte­rý člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny k pro­blé­mu či si­tu­a­ci za­u­jí­má. K po­cho­pe­ní a ucho­vá­ní no­vých po­znat­ků do­chá­zí při vy­ko­ná­vá­ní tré­no­va­né čin­nos­ti a člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny se učí nést od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce.

V ce­lém prů­bě­hu pro­gra­mu do­stá­va­jí jed­not­li­ví účast­ní­ci zpět­nou vazbu ohled­ně po­stu­pu a apli­ka­ce no­vých po­znat­ků ve­dou­cí ke ko­rek­ci je­jich cho­vá­ní a pří­stu­pu. Vý­sled­ky do­sa­že­né jed­not­li­vý­mi účast­ní­ky jsou v prů­bě­hu pro­gra­mu hod­no­ce­ny jed­nak jimi sa­mý­mi, jed­nak ce­lou tré­nin­ko­vou sku­pi­nou a sa­mo­zřej­mě také lek­to­ry – hod­no­ce­ní po­stu­pu vy­chá­zí ze zá­sad „učí­cí se sku­pi­ny“ s dů­ra­zem na in­di­vi­du­ál­ní roz­voj kaž­dé­ho z účast­ní­ků.

Me­to­di­ka, lek­to­ři a zá­klad­ní ob­sah vý­cvi­ku je akre­di­to­ván u pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce IADL (Fully Accre­di­ted), MŠMT

Věnujeme se zejména následujícím oblastem:

OBCHOD

 • Komunikační kompetence v obchodním prostředí
 • Strategický prodej
 • Vyjednávání o cenách a smluvních podmínkách
 • Jednání s problematickými klienty
 • Efektivní zvládání stresu pro obchodníky
 • Rozvoj osobnosti pro obchodníky
 • Klíčové kompetence pro obchodníky
 • Řízení vztahů se zákazníky
 • Řízení partnerských vztahů
 • Strategický nákup
 • Obchod v multikulturním prostředí
 • Tvorba obchodní strategie
 • Příprava špičkové obchodní prezentace
 • Prezentační dovednosti a veřejný projev pro obchodníky
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Stres v obchodním prostředí atd.

MARKETING

 • Základní pojmy v marketingu
 • Vytváření vize společnosti
 • Vytváření marketingové strategie
 • Tvorba reklamní kampaně
 • Monitoring trhu
 • Analýza konkurence
 • Marketingový mix atd.

MANAGEMENT:

 • Základy managementu
 • Klíčové manažerské kompetence
 • Motivace podřízených
 • Projektové řízení
 • Řízení změn ve společnosti
 • Prevence proti syndromu vyhoření
 • Stres v manažerských pozicích

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

 • Vedení výběrových řízení
 • Assesment centra
 • Měření výkonu zaměstnanců.
 • Vedení hodnotících pohovorů
 • Typologie osobnosti
 • Firemní kultura
 • Nástrahy a benefity multikulturního prostředí.

ROZVOJ OSOBNOSTI:

 • Sebepoznání jako základ pro další rozvoj
 • Efektivní komunikace v problematických situacích
 • Budování sebedůvěry
 • Veřejný projev
 • Osobní marketing
 • Příprava na přijímací pohovor
 • Jak překonat potíže při komunikaci na pracovišti.
 • Stres atd.