Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Aplikační a interaktivní tréninky

Tré­nin­ko­vé pro­gra­my vy­chá­ze­jí z praktických zkušeností profesionálů s nejméně desetiletou praxí ve svých oborech.

APLIKAČNÍ TRÉNINKY NA MÍRU

Neškolíme, posouváme vpřed. Jsme praktici.
Profesionální tréneři s nejméně 10-ti letou praxí ve svém oboru.
70% nácvik reálných situací, 20% řízená diskuse,10% teorie k uchopení tématu.
Možnost tréninků v cizích jazycích.
Zkušenosti z mnoha zemí v EU i Asie.
Aplikační tréninky na míru SPML
Tré­nin­ko­vé pro­gra­my vy­chá­ze­jí z praktických zkušeností profesionálů, s nejméně desetiletou praxí ve svých oborech. Vytvoření bezpečného prostředí umožňuje sdílení zkušeností a získání zpětné vazby od účastníků i trenérů/facilitátorů Dů­raz je kla­den na prak­tic­ké zvlád­nu­tí pro­ble­ma­ti­ky na zá­kla­dě vlast­ní zku­še­nos­ti a s ohle­dem na in­di­vi­du­a­li­tu účast­ní­ků (opro­ti pros­té­mu te­o­re­ti­zo­vá­ní o „ide­ál­ním sta­vu“ a sdí­le­ní „uni­ver­zál­ních pravd“).

Me­to­di­ka vý­cvi­ko­vé­ho pro­gra­mu vy­chá­zí z prin­ci­pů „uče­ní se akcí“ obo­ha­ce­ných o prv­ky z psy­cho­lo­gie osob­nos­ti. Ten­to pří­stup vy­ža­du­je osob­ní an­ga­žo­va­nost kaž­dé­ho z účast­ní­ků tré­nin­ko­vé­ho pro­gra­mu, kte­rá je sys­te­ma­tic­ky pod­po­ro­vá­na lek­to­ry. Pro do­sa­že­ní max. efek­ti­vi­ty do­po­ru­ču­je­me max. 15 účast­ní­ků v jed­né vý­cvi­ko­vé sku­pi­ně.

Dů­raz není kla­den pou­ze na pro­blém sa­mot­ný, ale na změ­nu myš­le­ní a po­sto­jů, kte­rý člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny k pro­blé­mu či si­tu­a­ci za­u­jí­má. K po­cho­pe­ní a ucho­vá­ní no­vých po­znat­ků do­chá­zí při vy­ko­ná­vá­ní tré­no­va­né čin­nos­ti a člen vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny se učí nést od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce.

Cí­lem pro­gra­mů je při­ro­ze­ně se­be­vě­do­mý, kom­pe­tent­ní profesionál, hrdý na svo­ji prá­ci, se schop­nost­mi jas­ně de­fi­no­vat a do­sa­ho­vat své i tý­mo­vé cíle a při­jmout od­po­věd­nost za vý­sled­ky své prá­ce. Stej­ně tak by se měl ab­sol­vent na­šich vý­cvi­ků pro­sa­dit se v sil­ně kon­ku­renč­ním pro­stře­dí.
Ob­sah vy­chá­zí jed­nak z dlou­ho­do­bých osob­ních zku­še­nos­tí lek­to­rů a sa­mo­zřej­mě z in­di­vi­du­ál­ních po­ža­dav­ků jed­not­li­vých čle­nů vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Kom­bi­na­ce so­fis­ti­ko­va­ných tré­nin­ko­vých me­tod v jed­not­li­vých vzdě­lá­va­cích mo­du­lech umož­ňu­je ade­kvát­ně­ji re­a­go­vat na spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky tré­nin­ko­vé sku­pi­ny i jed­not­liv­ců, kte­ré jsou de­fi­no­vá­ny za­stá­va­nou pra­cov­ní po­zi­cí a zce­la in­di­vi­du­ál­ní­mi po­tře­ba­mi jed­not­liv­ců se vzdě­lá­vat a roz­ví­jet. Při prá­ci se sku­pi­no­vou dy­na­mi­kou vy­u­ží­vá­me prv­ků z psy­cho­lo­gie a psy­cho­te­ra­pie pro vy­tvo­ře­ní sub­jek­tiv­ní­ho po­ci­tu po­ho­dy a bez­pe­čí kaž­dé­ho čle­na vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny.

Te­ma­tic­ké blo­ky jsou řa­ze­ny od re­la­tiv­ně jed­no­duš­ších k ná­roč­něj­ším. Ne­di­rek­tiv­ně ve­de­ná vý­cvi­ko­vá sku­pi­na ak­tiv­ně pře­bí­rá spo­lu­zod­po­věd­nost za prů­běh a vý­sle­dek vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu.

Me­to­di­ka, lek­to­ři a zá­klad­ní ob­sah vý­cvi­ků je akre­di­to­ván u pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce IADL (Fully Accre­di­ted), některé kurzy u MŠMT. Manažerské vzdělávání probíhá pod záštitou Britské obchodní komory.

Velmi rádi Vám připravíme tréninkový program na míru, abystre co nejrychleji dosáhli požadovaných cílů.

Věnujeme se zejména následujícím oblastem:

Obchod

Tvorba obchodní strategie a business plánu
Komunikační kompetence v obchodním prostředí
Strategický prodej
Vyjednávání o cenách a smluvních podmínkách
Jednání s problematickými klienty
Rozvoj osobnosti pro obchodníky
Řízení vztahů se zákazníky
Řízení partnerských vztahů
Strategický nákup
Obchod v multikulturním prostředí
Příprava a provedení špičkové obchodní prezentace
Prezentační dovednosti a veřejný projev pro obchodníky
Prevence syndromu vyhoření
Stres v obchodním prostředí atd.

Management

Osobnostní předpoklady pro manažerskou práci.
Klíčové manažerské kompetence na základě nejnovějších zkušeností v oboru
70% nácvik reálných situací, 20% řízená diskuse,10% teorie k uchopení tématu.
Motivace podřízených
Delegování, aneb delegování není přehození úkolu na jiné
Projektové řízení jednoduše a prakticky
Výkonové manažerské koučování, od základu až po pokročilejší techniky
Řízení změn s ohledem na firemní kulturu a strategické cíle
Prevence proti syndromu vyhoření a emocionální odolnost
Stres v manažerských pozicích a techniky zvládání

Personální řízení

Vedení výběrových řízení
Assesment centra
Měření výkonu zaměstnanců.
Vedení hodnotících pohovorů
Typologie osobnosti
Firemní kultura
Nástrahy a benefity multikulturního prostředí.

Rozvoj osobnosti

Sebepoznání jako základ pro další rozvoj
Efektivní komunikace v problematických situacích
Budování sebedůvěry
Veřejný projev
Osobní marketing
Příprava na přijímací pohovor
Jak překonat potíže při komunikaci na pracovišti.
Stres atd.

Marketing

Moderní marketingové postupy
Vytváření a práce s vizí společnosti
Vytváření a aplikace marketingové strategie
Tvorba reklamní kampaně a různé druhy moderních kampaní
Monitoring trhu
Analýza konkurence
Marketingový mix atd.
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL