Na­ším po­slá­ním je vý­cho­va pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích. Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (studium MBA, DBA), individuální výcviky, workshopy, konzultace a koučing. Stavíme na týmu profesionálních lektorů s prokazatelnými zkušenostmi.

SÍDLO A KANCELÁŘE
PRAHA

adresa:
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha

kontaktní osoba:
Pavel Kotek, jednatel společnosti
Tel.: +420 775 145 999
e-mail: info@spml.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha
DIČ: CZ24664421, IČ:24664421
Sta­tu­tár­ní or­gán: Pa­vel Ko­tek
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 164444

PARDUBICE
KANCELÁŘ

adresa:
Dlou­há 211, 530 02 Par­du­bi­ce-Mi­ku­lo­vi­ce

kon­takt­ní oso­ba: 
PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
tel.: +420 605 902 136
e-mail: josef.kasal@spml.cz

SLOVENSKO – NITRA
KANCELÁŘE

adresa:
Ďur­čan­ské­ho 6, 949 01 Nit­ra

kon­takt­ní oso­ba:
PhD.Vla­dí­mi­ra Čavo­jo­vá,
tel.: +421 905 335 946
e-mail: info@spml.cz

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – MBA

Koordinátorka studia:
Ing. Mgr. Hana Ja­ní­ko­vá, MBA,
Dotazy a informace: mba@spml.cz

VÝUKA MBA PARDUBICE

Hotel Zlatá Štika
Štrossova 127
530 03 Pardubice

tel:+420 466 052 100
mobil na recepci: +420 603 201 700
email: recepce@zlatastika.cz
www.zlatastika.cz