MBA JE HLUBOKOU SONDOU DO MANAŽERSKÉ KULTURY

Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává.
čtěte dál...
 

JSME TU PRO MANAŽERY, KTEŘÍ NA SOBĚ TRVALE PRACUJÍ

Všude tam, kde lidé řídí lidi, vznikají desítky nepředvídatelných situací a my je musíme být připraveni řešit na věcné i emoční úrovni současně. Skutečně dobrý šéf je ideálním spojením leadera, manažera a moudrého zenového starce. Řada z nás ale stanula ve vedoucí roli ve třiceti letech, často dříve.

Příliv nových poznatků, technik a přístupů se nikdy nezastaví. Většina manažerů chápe, že míjet jejich proud bez povšimnutí patří do kategorie manažerských hazardních her. Jak se ale udržet „in“ v záplavě každodenní operativy? Jak se zbavit profesní slepoty, která od jednoho roku v oboru postihuje každého bez rozdílu?

Řada z nás přestává číst knihy i odborné časopisy, protože jsme tak zahlceni množstvím textových informací, že se proti nim mozek i paměť bouří. Právě na tuto „strunu“ hraje e-learning. Je to však cesta? E-learning si konečně našel si své místo ve vzdělávacích aktivitách všude tam, kde je třeba předat uzavřený celek statických informací a následně otestovat jeho znalost (používání softwaru, školení BOZP a jiné).  E-learning se však ukázal  jako nevhodný pro předávání soft skills, spojených s řízením týmů, projektů nebo firem. Neumožňuje totiž setkávání, sdílení zkušeností, pohledů a poznatků z různých oborů, což manažerům chybí nejvíce.

Tradiční formy prezenčních kurzů proto slaví zasloužený comeback. Od původní frontální výuky, doprovázené občasným vstupem z publika, se ale jejich obsah posouvá směrem k workshopům. Sdílení mezi účastníky má podle zpětné vazby studentů téměř stejnou hodnotu jako vstupy odborníků. A velké nároky klade tento přístup na lektora. Přesahové znalosti oboru už zdaleka nestačí.

Společnost pro management a leadership se věnuje krátkodobým i dlouhodobým vzdělávacím programům pro manažery, kteří na sobě chtějí pracovat trvale. Společně hledáme funkční a efektivní scénáře ve všech oborech a oblastech firemního života. Pokud to dává smysl, nabízíme Vám formy vzdělání ukončené zkouškou a titulem, který potvrdí dosažené vzdělání v životopisu.

Výchovu pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích, vnímáme jako poslání.

MBA JE HLUBOKOU SONDOU DO MANAŽERSKÉ PRAXE

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. MBA je typem postgraduálního vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom pevně daný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Pro náš tým je diplom MBA deklarací ročního vloženého úsilí i skutečného osvojení předávaných znalostí a postupů. Studijní skupiny pro MBA proto nestavíme náhodně. Úvodní pohovor nám umožní zařadit studenta do skupiny, který mu nejvíce přinese nejenom látkou předanou lektory, ale i oborovým sdílením mezi účastníky. Studium je prezenční. Každý víkend je hloubkovou sondou do některé z oblastí managementu firmy. Celkový obraz studentům umožní získat potřebný nadhled, pochopit souvislosti a podklady ke skutečně kvalifikovaném rozhodování o budoucnosti celků, které řídí.

Prostředí i komunikační jazyk hrají při výuce velkou roli. Proto nabízíme studium i zkoušky v češtině. Kvalitní a zkušený lektorský tým vás vede rokem studia krok za krokem. Trváme na kvalitě i formě postupových prací, ale zaměřujeme je výhradně na Vaši reálnou praxi. Po celou dobu studia jsou Vám lektoři skutečně k dispozici a můžete s nimi konzultovat vaše konkrétní situace.

Příjemné neformální zázemí pardubického výukového centra pomáhá odpoutat se od běžného pracovního shonu a soustředit se naplno na výuku. Studijní podklady jsou připraveny v tištěné i online podobě. >> vše o studiu MBA

AKREDITACE
PARTNERSTVÍ

logo_msmt

logo_bcc

logo_universityOfCracow
logo_universitaHradecKralove

logo_iadl

OSVĚDČENÍ

ag25_miniatura

O vzdělání aneb sebevědomá nevzdělanost

Vzdělávání, škola, to jsou vděčná...
>> více

Proč pořebujeme blázny aneb bavme se, dokud můžeme

Původ slova karneval bychom dnes s...
>> více

Kompetenční modely a proč se jich manažeři často bojí

Popularitu pojmu kompetence přinesl...
>> více

Nová definice managementu

Slovo management pochází z latinského...
>> více

Proč by dnešní manažeři měli rozumět Platónovi

Nedávno jsem hovořil se známým s...
>> více

KONZULTAČNÍ SPOLUPRÁCE

Po­skyt­ne­me Vám kom­plet­ní mar­ke­tingo­vou i ob­chod­ní pod­po­ru, na­jde­me správ­né lidi na ma­na­žer­ské i jiné po­zi­ce, do­hod­ne­me spo­lu­prá­ci s dis­tri­bu­to­ry a ob­chod­ní­mi part­ne­ry, za­lo­ží­me spo­leč­nost, po­skyt­ne­me osob­ní po­ra­den­ství.

Po­má­ha­me za­hra­nič­ním spo­leč­nos­tem při vstu­pu na trhy v EU a za­jis­tí­me kom­plet­ní ser­vis – od prů­zku­mu trhu a na­sta­ve­ní mar­ke­tingo­vé a ob­chod­ní stra­te­gie po za­lo­že­ní spo­leč­nos­ti a na­le­ze­ní vhod­ných pra­cov­ní­ků, za­jiš­tě­ní dis­tri­buč­ních ka­ná­lů apod. >> podrobnosti 

APLIKAČNÍ TRÉNINKY

In­ter­ak­tiv­ní worksho­py při­pra­ve­né na zá­kla­dě in­di­vi­du­ál­ních po­ža­dav­ků kli­en­ta s cí­lem na­bíd­nout ma­xi­mál­ně efek­tiv­ní pod­po­ru při do­sa­ho­vá­ní sta­no­ve­ných cílů. >> podrobnosti

RÉTORIKA A VEŘEJNÝ PROJEV

Ré­to­ri­ka a umě­ní ve­řej­né­ho pro­je­vu spo­lu úzce sou­vi­sí. Vý­cvik pro­bí­há v ma­lých pra­cov­ních sku­pi­nách (ma­xi­mál­ně 10 čle­nů), pří­pad­ně for­mou in­di­vi­du­ál­ní­ho tré­nin­ku. >>podrobnosti

KOUČOVÁNÍ

Kou­čo­vá­ní v ob­las­ti ob­cho­du, mar­ke­tingu, stra­te­gie, ma­nage­men­tu.
Prv­ní kon­zul­ta­ce v dél­ce 60 min je poskytována zdar­ma. Na této prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ní­me vaše vý­cho­dis­ka, po­tře­by a cíle. Ná­sled­ně Vás při dal­ších se­tká­ních bude kouč do­pro­vá­zet při pl­ně­ní do­hod­nu­tých úko­lů smě­řu­jí­cích k Vámi zvo­le­né­mu cíli a pro­střed­nic­tvím spe­ci­fic­kých me­tod in­spi­ro­vat k vyš­ším vý­ko­nům a na­lé­zá­ní ori­gi­nál­ních ře­še­ní při re­spek­to­vá­ní Vaší in­di­vi­du­a­li­ty a ta­len­tu. >> podrobnosti