Rétorika a veřejný projev

RÉTORIKA A VEŘEJNÝ PROJEV

Ré­to­ri­ka a umě­ní ve­řej­né­ho pro­je­vu spo­lu úzce sou­vi­sí. Vý­cvik pro­bí­há v ma­lých pra­cov­ních sku­pi­nách (ma­xi­mál­ně 10 čle­nů), pří­pad­ně for­mou in­di­vi­du­ál­ní­ho tré­nin­ku.

Pří tré­nin­ku se za­bý­vá­me zejmé­na tě­mi­to ob­last­mi:

  • Zá­kla­dy ré­to­ri­ky (vlast­ní pre­zen­ta­ce, ar­ti­ku­la­ce, prá­ce s de­chem a hla­sem, sty­lis­ti­ka, for­my…)
  • Zá­kla­dy ve­řej­né­ho pro­je­vu (tré­ma, osob­ní in­te­gri­ta, prá­ce s tě­lem, prá­ce s pu­b­li­kem…)
  • Me­di­ál­ní ko­mu­ni­kace (for­my, prá­ce s ob­sa­hem, nej­čas­těj­ší chy­by, nad­hled a před­ví­dá­ní do­pa­du na­šich sdě­le­ní…)
  • Zvlá­dá­ní zá­tě­žo­vých si­tu­a­cí (re­ak­ce na kri­ti­ku, ne­pří­jem­né otáz­ky, při­zná­ní chyb, pro­je­vy ve stre­so­vém pro­stře­dí.
  • Vy­jed­ná­vá­ní (ar­gu­men­ta­ce, stra­te­gic­ké vy­jed­ná­vá­ní, nej­čas­těj­ší chy­by ve­dou­cí k ne­ú­spě­chu).
  • Mo­de­ro­vá­ní ve­řej­ných akcí a de­bat

Ob­sah je vždy upra­ven na zá­kla­dě po­ža­dav­ků vý­cvi­ko­vé sku­pi­ny či jed­not­liv­ců.