Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Vel­mi si vá­žím mož­nos­ti účast­nit se to­ho­to uni­kát­ní­ho ma­na­žer­ské­ho pro­gra­mu.

Po­mohl mi uvě­do­mit si, jak efek­tiv­ně ří­dit mojí fir­mu a co mu­sím změ­nit, abychom byli jako fir­ma úspěš­něj­ší. Oce­ňu­ji přá­tel­skou a tvůr­čí at­mo­sfé­ru, ppro­stor pro di­a­log a sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obo­ry. To vše je pod­po­ro­vá­no vel­mi pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem lek­to­rů s bo­ha­tý­mi zna­lost­mi a zku­še­nost­mi.

Oče­ká­val jsem pro­po­je­ní te­o­rie s pra­xí a jas­nou před­sta­vou, jak vše vy­u­žít při ří­ze­ní své fir­my – a to je přes­ně to, co jsem zís­kal.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha