Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Vel­mi si vá­žím mož­nos­ti účast­nit se to­ho­to uni­kát­ní­ho ma­na­žer­ské­ho pro­gra­mu.

Po­mohl mi uvě­do­mit si, jak efek­tiv­ně ří­dit mojí fir­mu a co mu­sím změ­nit, abychom byli jako fir­ma úspěš­něj­ší. Oce­ňu­ji přá­tel­skou a tvůr­čí at­mo­sfé­ru, ppro­stor pro di­a­log a sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obo­ry. To vše je pod­po­ro­vá­no vel­mi pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem lek­to­rů s bo­ha­tý­mi zna­lost­mi a zku­še­nost­mi.

Oče­ká­val jsem pro­po­je­ní te­o­rie s pra­xí a jas­nou před­sta­vou, jak vše vy­u­žít při ří­ze­ní své fir­my – a to je přes­ně to, co jsem zís­kal.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL