Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Pres­tiž­ní manažerský program mne za­u­ja­l pře­de­vším svým pro­gra­mem, dob­rý­mi re­fe­ren­ce­mi, dél­kou stu­dia a fi­nan­ce­mi, ale pře­de­vším kla­de­ním dů­ra­zu na prak­tic­kou strán­ku.Na vá­hách mého roz­ho­do­va­cí­ho pro­ce­su vel­mi vý­znam­ně roz­hod­lo také pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní ve­de­ní spo­leč­nos­ti při mém prv­ním kon­tak­tu.

V mém ži­vo­tě se ří­dím fi­lo­so­fií „ZMĚNA je MOŽNOST“ a „VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN PO­KUD SE OB­KLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A PO­ZI­TIVNÍMI LID­MI“.

Tak­že, co pro mě účast v tomto programu znamenala?
– vý­zvu po­kra­čo­vat ve vzdě­lá­va­cím pro­ce­su pod ve­de­ním pro­fe­si­o­ná­lů
– se­zná­mit se s no­vin­ka­mi a tren­dy ve vy­ty­po­va­ných obo­rech
– zdo­ko­na­lit si své do­ved­nos­ti ve stra­te­gii ve­de­ní lidí
– pro­hlou­bit zna­los­ti z ob­las­ti eti­ky, fi­rem­ní kul­tu­ry, psy­cho­lo­gie, mar­ke­tingu, mé­dií a prá­va
– zku­sit si oka­mži­té kon­struk­tiv­ní ře­še­ní pří­pa­do­vých stu­dií
– im­plan­to­vat se do ko­lek­ti­vu tvo­ři­vých lidí – účast­ní­ků kur­zu, na­la­dě­ných na stej­nou frek­ven­ci a na­sát at­mo­sfé­ru a du­cha tvo­ři­vos­ti
– udě­lat něco pro svo­ji du­šev­ní hy­gi­e­nu, kon­di­ci i rov­no­váhu.

Jsem rád, že mohu po­tvr­dit, že mé roz­hod­nu­tí bylo správ­né.
Lek­tor­ský tým je po­zi­tiv­ní, tvůr­čí a veš­ke­ré před­náš­ky i worksho­py jsou smys­lu­pl­né.
A tak jsem si to přes­ně před­sta­vo­val.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL