Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Pres­tiž­ní manažerský program mne za­u­ja­l pře­de­vším svým pro­gra­mem, dob­rý­mi re­fe­ren­ce­mi, dél­kou stu­dia a fi­nan­ce­mi, ale pře­de­vším kla­de­ním dů­ra­zu na prak­tic­kou strán­ku.Na vá­hách mého roz­ho­do­va­cí­ho pro­ce­su vel­mi vý­znam­ně roz­hod­lo také pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní ve­de­ní spo­leč­nos­ti při mém prv­ním kon­tak­tu.

V mém ži­vo­tě se ří­dím fi­lo­so­fií „ZMĚNA je MOŽNOST“ a „VELKÉ VĚCI SE DĚLAJÍ, JEN PO­KUD SE OB­KLOPÍTE VZDĚLANÝMI, TVOŘIVÝMI A PO­ZI­TIVNÍMI LID­MI“.

Tak­že, co pro mě účast v tomto programu znamenala?
– vý­zvu po­kra­čo­vat ve vzdě­lá­va­cím pro­ce­su pod ve­de­ním pro­fe­si­o­ná­lů
– se­zná­mit se s no­vin­ka­mi a tren­dy ve vy­ty­po­va­ných obo­rech
– zdo­ko­na­lit si své do­ved­nos­ti ve stra­te­gii ve­de­ní lidí
– pro­hlou­bit zna­los­ti z ob­las­ti eti­ky, fi­rem­ní kul­tu­ry, psy­cho­lo­gie, mar­ke­tingu, mé­dií a prá­va
– zku­sit si oka­mži­té kon­struk­tiv­ní ře­še­ní pří­pa­do­vých stu­dií
– im­plan­to­vat se do ko­lek­ti­vu tvo­ři­vých lidí – účast­ní­ků kur­zu, na­la­dě­ných na stej­nou frek­ven­ci a na­sát at­mo­sfé­ru a du­cha tvo­ři­vos­ti
– udě­lat něco pro svo­ji du­šev­ní hy­gi­e­nu, kon­di­ci i rov­no­váhu.

Jsem rád, že mohu po­tvr­dit, že mé roz­hod­nu­tí bylo správ­né.
Lek­tor­ský tým je po­zi­tiv­ní, tvůr­čí a veš­ke­ré před­náš­ky i worksho­py jsou smys­lu­pl­né.
A tak jsem si to přes­ně před­sta­vo­val.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha