Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Oce­ňu­ji pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a na­sa­ze­ní lek­to­rů.

Osob­ně mohu po­tvr­dit kva­lit­ní vý­u­ku a re­a­li­zo­va­ná (a hlav­ně) za­jí­ma­vá ško­le­ní, sa­mo­stu­di­um beru jako plus. Zku­še­nost týmu je zřej­má a líbí se mi, s ja­kou ocho­tou jsou nám pře­dá­vá­ny bo­ha­té zku­še­nos­ti z pra­xe.

Tě­ším se na dal­ší spo­lu­prá­ci.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha