Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Oce­ňu­ji pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a na­sa­ze­ní lek­to­rů.

Osob­ně mohu po­tvr­dit kva­lit­ní vý­u­ku a re­a­li­zo­va­ná (a hlav­ně) za­jí­ma­vá ško­le­ní, sa­mo­stu­di­um beru jako plus. Zku­še­nost týmu je zřej­má a líbí se mi, s ja­kou ocho­tou jsou nám pře­dá­vá­ny bo­ha­té zku­še­nos­ti z pra­xe.

Tě­ším se na dal­ší spo­lu­prá­ci.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL