Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Pří­le­ži­tost ab­sol­vo­vat vzdě­lá­va­cí ma­na­žer­ský pro­gram pod ve­de­ním od­bor­ní­ků, nejen s te­o­re­tic­ký­mi, ale pře­de­vším prak­tic­ký­mi zku­še­nost­mi mě obo­ha­ti­la v mno­ha smě­rech.

Měla jsem mož­nost stu­do­vat a učit se od lidí, kte­ří pro­ká­za­li, že jsou ve svém obo­ru pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ale že to jsou také úžas­ní lidé, kte­ří, když po­tře­bu­je­te je­jich po­moc, je­jich radu či kon­zul­ta­ci, jsou vám k dis­po­zi­ci.

Pří­pra­va lek­to­rů, je­jich vy­so­ké na­sa­ze­ní, pod­kla­dy ke stu­diu, pro­stře­dí, kde se vzdě­lá­va­lo a pře­de­vším, to že jsem bo­hat­ší o in­for­ma­ce a zku­še­nos­ti, to­lik po­třeb­né pro ří­ze­ní fir­my, kte­ré jsem za­tím tak­to uce­le­ně ni­kde ne­zís­ka­la, byly dů­vo­dem, proč jsem ni­kdy ne­li­to­va­la, že jsem se k to­mu­to stu­diu při­hlá­si­la.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL