Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Pří­le­ži­tost ab­sol­vo­vat vzdě­lá­va­cí ma­na­žer­ský pro­gram pod ve­de­ním od­bor­ní­ků, nejen s te­o­re­tic­ký­mi, ale pře­de­vším prak­tic­ký­mi zku­še­nost­mi mě obo­ha­ti­la v mno­ha smě­rech.

Měla jsem mož­nost stu­do­vat a učit se od lidí, kte­ří pro­ká­za­li, že jsou ve svém obo­ru pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ale že to jsou také úžas­ní lidé, kte­ří, když po­tře­bu­je­te je­jich po­moc, je­jich radu či kon­zul­ta­ci, jsou vám k dis­po­zi­ci.

Pří­pra­va lek­to­rů, je­jich vy­so­ké na­sa­ze­ní, pod­kla­dy ke stu­diu, pro­stře­dí, kde se vzdě­lá­va­lo a pře­de­vším, to že jsem bo­hat­ší o in­for­ma­ce a zku­še­nos­ti, to­lik po­třeb­né pro ří­ze­ní fir­my, kte­ré jsem za­tím tak­to uce­le­ně ni­kde ne­zís­ka­la, byly dů­vo­dem, proč jsem ni­kdy ne­li­to­va­la, že jsem se k to­mu­to stu­diu při­hlá­si­la.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha