Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Nová definice managementu

Slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení).

Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků - manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají.

Max Weber rozumí managementem proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů".

Ale existuje mnoho dalších definic managementu, např. Peter Drucker management definuje velmi obecně, zato poměrně komplexně takto: „Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii".

Zajímavou alternativou by pak mohla být definice managementu a role manažera, kterou využívá Společnost pro management a leadership s. r. o. od roku 2010 a která tvoří základ manažerských aplikačních výcviků poskytovaných touto společností pro firemní klientelu v ČR i v zahraničí. Tato definice je kombinací výše uvedeného, avšak přidává podstatný rozměr - management je vnímán jako služba poskytovaná svěřenému týmu či firmě.

Tato definice zní: Management je umění motivovat spolupracovníky k maximálnímu využití vlastního potenciálu a takovým výkonům, které umožňují dosahovaní předem stanovených firemních cílů s využitím dostupných zdrojů. Hlavní úlohou manažera je vytvářet pro své spolupracovníky takové podmínky, které jim umožní plnit svěřené úkoly dle předem dohodnutých parametrů a dosahovat naplánovaných firemních cílů."

Autor: Bc. Pavel Kotek, MBA

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL