Slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení).

Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků – manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají.

Max Weber rozumí managementem proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů“.

Ale existuje mnoho dalších definic managementu, např. Peter Drucker management definuje velmi obecně, zato poměrně komplexně takto: „Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii“.

Zajímavou alternativou by pak mohla být definice managementu a role manažera, kterou využívá Společnost pro management a leadership s. r. o. od roku 2010 a která tvoří základ manažerských aplikačních výcviků poskytovaných touto společností pro firemní klientelu v ČR i v zahraničí. Tato definice je kombinací výše uvedeného, avšak přidává podstatný rozměr – management je vnímán jako služba poskytovaná svěřenému týmu či firmě.

Tato definice zní: Management je umění motivovat spolupracovníky k maximálnímu využití vlastního potenciálu a takovým výkonům, které umožňují dosahovaní předem stanovených firemních cílů s využitím dostupných zdrojů. Hlavní úlohou manažera je vytvářet pro své spolupracovníky takové podmínky, které jim umožní plnit svěřené úkoly dle předem dohodnutých parametrů a dosahovat naplánovaných firemních cílů.“

Autor: Bc. Pavel Kotek, MBA