Na­ším po­slá­ním je vý­cho­va pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích. Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (studium MBA, DBA), individuální výcviky, workshopy, konzultace a koučing. Stavíme na týmu profesionálních lektorů s prokazatelnými zkušenostmi.

STUDIJNÍ OBOR MBA PA

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. MBA je typem postgraduálního vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

STUDIUM MBA – PUBLIC ADMINISTRATION V SPML

Spo­leč­nost pro ma­nage­ment a lea­der­ship se dlou­há léta za­bý­vá vý­cho­vou ma­na­žer­ské eli­ty pod ve­de­ním pro­fe­si­o­ná­lů z pra­xe a na­ši­mi stu­den­ty jsou lidé, kte­ří oprav­du chtě­jí stu­do­vat a zís­kat jis­to­tu ve své ma­na­žer­ské pra­xi. Titul MBA neprodáváme – umožňujeme jej získat v průběhu studia MBA v češtině, s podporou špičkových českých lektorů.

Obor MBA – Public Administation je určen vedoucím pracovníků ve veřejné správě, tedy starostům, tajemníkům, manažerům na úřadech apod., kteří se chtějí smysluplně vzdělávat a získat prestižní titul MBA.

PRŮBĚH STUDIA MBA

Jed­not­li­vá stu­dij­ní se­tká­ní jsou ve­de­na for­mou pravidelných worksho­pů, vždy jednou za měsíc. Cí­lem je osvo­je­ní prak­tic­kých do­ved­nos­tí, kte­ré bu­de­te schop­ni oka­mži­tě uplat­nit v pra­xi. Stu­dij­ní se­tká­ní také slou­ží jako plat­for­ma pro sdí­le­ní zna­los­tí a zku­še­nos­tí z růz­ných obo­rů pod­ni­ká­ní. Mno­ho na­šich stu­den­tů na­vá­že bě­hem stu­dia úspěš­nou ob­chod­ní spo­lu­prá­ci se svý­mi ko­le­gy.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ově­řo­vá­ní do­sa­že­né úrov­ně vzdě­lá­ní v jed­not­li­vých před­mě­tech pro­bí­há vět­ši­nou for­mou zpra­co­vá­ní pí­sem­né prá­ce (ob­vy­kle uplat­ně­ní nově zís­ka­ných po­znat­ků ve vaší fir­mě nebo za­měst­ná­ní) a ná­sled­né dis­ku­se nad tou­to pra­cí. Stu­di­um je uza­vře­no zpra­co­vá­ním a úspěš­ným ob­há­je­ním zá­vě­reč­né di­plo­mo­vé prá­ce, zaměřené na vaši konkrétní praxi (v češtině) před zku­šeb­ní ko­mi­sí a udě­le­ním pro­fes­ní­ho ti­tu­lu MBA.

OBSAH STUDIA

 1. Management a leadership ve zdravotnictví
  Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
 2. Strategické řízení ří­ze­ní
  Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
 3. Mar­ke­ting
  Mgr. Pa­vel Ko­tek
 4. Aplikační workshop
  Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA, Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
 5. Ma­nage­ment soft skills
  Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
 6. Organizační etika, etiketa a  firemní kultura
  PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
 7. Trestní odpovědnost firem
  JUDr. Miroslav Antl
 8. Moderní trendy v řízení lidských zdrojů se zaměřením na zdravotnictví
  PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, Ph. D.
 9. Di­plo­mo­vá prá­ce – rozsah a formální náležitosti
  PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.

12. Mediální Trénink

Ing. Marie Petrovová

13. Krizová komunikace a risk management
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

14. Podnikání ve zdravotnictví
MuDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph. D.

15.  Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­ce
studijní rada a případně další lektoři

MBA – PUBLIC ADMINISTRATION

DÉLKA STUDIA

14 mě­sí­ců celkem:
12 mě­sí­ců stu­dia
+ 2 mě­sí­ce na do­kon­če­ní
a ob­ha­jo­bu di­plo­mo­vé prá­ce

MÍSTO:

Par­du­bi­ce

Cena:

99.000,- Kč

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM?
ZAVOLÁME VÁM!

MBA NNO (pro neziskové organizace)

MBA NNO (pro neziskové organizace)