Na­ším po­slá­ním je vý­cho­va pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích. Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (studium MBA, DBA), individuální výcviky, workshopy, konzultace a koučing. Stavíme na týmu profesionálních lektorů s prokazatelnými zkušenostmi.

STUDIJNÍ OBOR DBA- PHRONETIC LEADERSHIP

Doctor of Business Administration (zkratka DBA)  je považováno za nejvyšší stupeň manažerského vzdělání a je rozloženo do 1,5 roku. Námi nabízený obor (Phronetic Leadership) je v ČR jedinný a vznikl ve spolupráci s konzultanty z McMaster`s Univerzity v Kanadě. Probíhá kombinovanou formou, tedy formou účasti na předepsaných přednáškách, absolvováním povinných konzultací a samostatné práce/studia. DBA je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení.Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

STUDIUM DBA V SPML

Spo­leč­nost pro ma­nage­ment a lea­der­ship se dlou­há léta za­bý­vá vý­cho­vou ma­na­žer­ské eli­ty pod ve­de­ním pro­fe­si­o­ná­lů z pra­xe a na­ši­mi stu­den­ty jsou lidé, kte­ří oprav­du chtě­jí stu­do­vat a zís­kat jis­to­tu ve své ma­na­žer­ské pra­xi. Titul DBA neprodáváme – umožňujeme jej získat v průběhu studia DBA v češtině, s podporou špičkových českých lektorů s prokazatelnou praxí v oboru v déce nejméně 15 let.

PRŮBĚH STUDIA DBA

Jed­not­li­vá stu­dij­ní se­tká­ní jsou ve­de­na for­mou přednášek/worksho­pů/tréninků rozvržených do 3 semestrů. Cí­lem je osvo­je­ní prak­tic­kých do­ved­nos­tí, kte­ré bu­de­te schop­ni oka­mži­tě uplat­nit v pra­xi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu. Studium probíhá v českém jazyce

Stu­dij­ní se­tká­ní také slou­ží jako plat­for­ma pro sdí­le­ní zna­los­tí a zku­še­nos­tí z růz­ných obo­rů pod­ni­ká­ní. Mno­ho na­šich stu­den­tů na­vá­že bě­hem stu­dia úspěš­nou ob­chod­ní spo­lu­prá­ci se svý­mi ko­le­gy.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA DBA

Ově­řo­vá­ní do­sa­že­né úrov­ně vzdě­lá­ní v jed­not­li­vých před­mě­tech pro­bí­há formou zpracování písemné disertační práce (zaměřené na konkrétní organizaci studenta) v předepsaném rozsahu a následné diskuse nad touto prací (disertační práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN). Úspěšný student musí prokázat znalosti v oboru, schopnost přemýšlet v souvislostech a obhájit výsledky své vědecké práce před zkušební komisí (studijní radou). Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

OBSAH STUDIA  a ROZVRH

Předmět Lektor Termín
METODOLOGIE PhDr. PhDr. Josef Kasal, Ph. D., MBA                                                    Mgr. Lucie Špráchalová, Ph. D. 16. 5. 2018
FRONETICKÝ LEADERSHIP Oldřich Bubák jr. 15. 6. 2018
TRÉNINK MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE Ing. Marie Petrovová 17. 9. 2018
TRÉNINK – MLUVENÝ PROJEV A RÉTORIKA Jan Čenský 12. 11. 2018
MEZINÁRODNÍ VZTAHY A JEJICH VLIV NA ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V ČR A EU PhDr. Hynek Kmoníček Září 2018 (bude upřesněno dle termínu návštěvy pana Kmoníčka v ČR)
3 x  KONZULTACE ROZPRACOVANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE / ROZPRAVA SE ČLENEM STUDIJNÍ RADY Dle předmětu práce dle dohody mezi studentem a konzultantem
FINANČNÍ MANAGEMENT Ing. Pavel Sobotka, MBA 16. 5. 2019
MANAŽERSKÁ LOGIKA PhDr. Miroslav Joukl, Ph. D. 14. 6. 2019
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Studijní rada 10. 12. 2019

DÉLKA DBA STUDIA

3 semestry, celkem 18 měsíců:
12 mě­sí­ců stu­dia
+ 6 mě­sí­ců na do­kon­če­ní
a ob­ha­jo­bu disertační prá­ce

MÍSTO:

Par­du­bi­ce

CENA STUDIA:

  81.000,- Kč bez DPH (pro absolventy našich MBA programů)

109.000,- Kč bez DPH (pro absolventy MBA oborů poskytovaných jinými vzdělávacími institucemi)

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM?
ZAVOLÁME VÁM!

Zájem o studium DBA

Zájem o studium MBA Executive